תנאי שימוש

הערה מקדימה: תנאי השימוש מובאים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד.

מרגע ההרשמה הנך מסכים לכל האמור ברישיון זה בין אם עשית שימוש כלשהו בתוכנה ובין אם לאו, בין אם בתשלום או בחינם. בשימוש במערכת, הינך מצהיר כי קראת תנאי רישיון אלה וכי הינך מקבל/ת ומביע/ה הסכמתך לתנאי הרישיון באופן בלתי חוזר. באם אינך מוכן להתחייב בתנאי הרשיון אל תבצע שימוש במערכת מכל סוג שהוא, אפילו לא הרשמה ראשונית (שים לב, אנו דורשים טלפון ואימייל ויתכן ונעשה בהם שימוש כדי ליצור איתך קשר. הנך מסכים שנעשה זאת כל עוד לא הודעת לנו אחרת.).

תנאי רישיון זה הינם הסכם סופי ומחייב בינך לבין "צ'ן". ההסכם מחליף על כל הצעה, הסכמה, הבנה או עניין שהשתמע מהתנהגות אחרת בין הצדדים בנוגע למערכת.

השימוש במערכת מיועד לניהול קליניקה אחת בלבד, ואין בו זכות לחלוק את זכויותיך במערכת עם צד שלישי אחר, בין אם תמורת תשלום ובין אם לאו. אינך מורשה להשכיר, למכור או לחכור את השימוש במערכת לצד שלישי. הינך מצהיר בזאת שאינך משתמש בתוכנה לשם מודיעין תעשייתי ואינך משתמש בתוכנה בעבור גורם המפעיל תוכנה מתחרה.

תוקפו של רשיון השימוש חודשי, ויתחדש מידי חודש. צוות המערכת שומר לעצמו את הזכות להפסיק באופן מיידי את השימוש במערכת בגין הפרה כלשהי של כללי השימוש. במקרה כזה, יועברו הנתונים שהצטברו במהלך השימוש במערכת (מידע אודות מטופלים וכו') בקובץ אקסל מרוכז למטפל לכתובת המייל המעודכנת במערכת.

אין לנסות לבצע פענוח מכל סוג שהוא של המערכת, לרבות הנדוס לאחור (reverse engineering) ו/או דקומפילציה (decompilation). אין לבצע עידכונים או שינויים במערכת, כולה או חלקה ו/או לשלב אותה בתוכנות אחרות.

אין ליצור עותקים מהמערכת, כולה או חלקה, להפיצה, לשדרה, להציגה, או לפרסמה לשום מטרה, בשום דרך שתהיה. אין להעתיק ו/או לשכפל את התיעוד הנלווה למערכת.

המערכת היא בבעלות בעלי אתר "צ'ן" בלבד, וכל הזכויות, לרבות זכויות קניין רוחני, במערכת הינן ותישארנה תחת בעלות זו. רישיון זה אינו מעניק לך כל זכות במערכת למעט זכות השימוש המוגבלת המוענקת לך במפורש בהסכם רישיון זה, לתקופת הזמן הנקובה ברישיון ובתנאים האמורים לעיל.

איננו מתחייבים כי פעולתה של המערכת ו/או האתר באמצעותו ניתן הרישיון במערכת (להלן: 'האתר') יהיו חופשיים ו/או חפים מהפרעות ו/או שגיאות (לרבות נזקים, קלקולים, תקלות מערכת וחומרה או שגיאות במלל או בפרשנות).

הנהלת האתר נוקטת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את המקובל ברשת האינטרנט. למרות זאת, קיים סיכון של חדירה לא חוקית למאגרי הנתונים. הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם בעקבות פריצה או חדירה למאגר הנתונים, או על העברת מידע אודות המשתמש או מידע שנמסר על ידי המשתמש לצד ג' כלשהו כתוצאה מחדירה כזו.

המערכת נמכרת לך "as is" (כמות שהיא). עצם היותה של המערכת "מערכת ממוחשבת", תיתכנה תקלות טכניות. מערכת "צ'ן" איננה אחראית לנתונים הנשמרים במערכת תוך כדי השימוש. גיבוי תקופתי מבוצע על ידי המערכת באופן אוטומטי, אולם האחריות על גיבוי הנתונים ועל שלמותם נתון בידי המשתמש ובידיו בלבד. המערכת מאפשרת ביצוע גיבוי ידני בכל עת על ידי המשתמש. בעלי המערכת לא ישאו בכל אחריות לנתונים המאוחסנים במהלך השימוש, ולא יהיו אחראים לכל נזק ו/או הפסד הנובעים מתקלות במערכת. הנך מצהיר בזאת כי כל שימוש שתעשה במערכת הינו על אחריותך הבלעדית.


הנך מצהיר בזאת ומסכים כי מערכת צ'ן ו/או כל גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת, הפקת או הפצת המערכת באמצעות האתר ותוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות, בקשר לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, הקשורים בקבלת המידע המצוי במערכת ו/או השירותים הניתנים באמצעות האתר ו/או בשימוש במערכת ו/או באתר או חוסר היכולת להשתמש במערכת ו/או באתר ו/או מידע שניתנת אליו גישה באמצעות האתר, לרבות אך לא רק, אובדן נתונים או רווחים או מידע, שייגרמו כתוצאה מכל כשל, שגיאה, שיבוש השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, איחור או עיכוב של כל פעולה או העברת נתונים, נזקי חומרה ו/או מערכת הנובעים מוירוסים כלשהם, נתק תקשורת כלשהו, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי במערכת ו/או באתר ו/או לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים במערכת ו/או באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו עליך בלבד. הנך מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל לגבי כל תחולת ותוכן המערכת ו/או האתר.

הנך מאשר, כי ידוע לך שחדירה למערכות המחשב של מערכת צ'ן מהווה עבירה פלילית, וכי הנך מתחייב שלא לבצע ו/או לסייע לבצע כל פעולת חדירה ו/או ניסיון חדירה למערכות אלה. הנך מסכים בזו כי אם יוכח שהיית שותף או שביצעת פעולה מהפעולות לעיל, תסכים לשלם ללא דיחוי וללא צורך בהוכחת נזק סכום של מליון שקל חדש. אתר צ'ן שומר לעצמו את הזכות לתבוע ממך את יתרת הנזק באם נגרם, והנך מוותר בזאת על החזר כספי של הסכום או חלק ממנו במידה ולא נגרם נזק כספי או ששיעורו היה נמוך מהמצוין.

מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, הינך מסכים כי בכל מקרה תוגבל אחריותו המרבית של אתר צ'ן לסכום ששילמת בפועל עבור המערכת בלבד.

באם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של מערכת זו, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.

הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית-משפט בעל הסמכות הרלוונטית בחיפה בלבד. על הוראות הסכם רישיון זה יחולו, הוראות חוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א - 1970 (להלן-החוק) ככל שאינם סותרים תנאי הסכם רישיון זה. בכל מקרה של סתירה בין תנאי הסכם רישיון זה לבין החוק, יחול תנאי הסכם הרישיון.

 
2009-2010 כל הזכויות שמורות (C)